Stockholms skorstensrenovering SSR

Vanliga frågor

Här är ett urval av frågor som ställts av våra kunder:

SKORSTENSPROBLEM

ASPIROTOR

ELDSTÄDER

KAKELUGNAR

SPJÄLL

TAKOMLÄGGNING

BYGGNADSVÅRD

ALLMÄNNA FRÅGOR

DOKUMENTATION

 

 

Vill du själv ställa någon fråga så -

Ring 0700-9999 80 Ring; 0700 999980

eller maila info@dinskorsten.se

SKORSTENSPROBLEM

Sotning

Hur ofta måste man sota?

Varje kommun fattar beslut om sotningsfrister. I Stockholms kommun gäller 1 år för lokaleldstäder, som "utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme eldstaden är uppställd eller för matlagning". 4 år då eldstaden inte är den primära källan för uppvärmning av det utrymme eldstaden är uppställd eller för matlagning. 4 år om eldstaden är belägen i ett fritidshus. Läs mer: sotning

Får man sota själv?

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning. Att få sota själv eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften. Ansökan görs hos Storstockholms brandförsvar. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra kontrollerna. Läs mer: sotning

Dåligt drag

Vi har dåligt drag i vår öppna spis. Vad kan man göra åt det?

Draget i den öppna spisen påverkas av många olika faktorer. Vanligast är att dåligt drag beror på att inte tilläcklig tilluft finns, att rökkanalen är för kall eller att eldstadsöppningen är för stor. Andra orsaker kan vara en för låg skorsten, hinder i skorstenskanalen eller en alltför trång rökgaskanal. Vi hjälper till att undersöka orsaken och att föreslå lämplig lösning på problemet med dåligt drag. I många fall lyckas vi förbättra draget avsevärt genom att installera en s.k skorstensventilator, en ventilationssnurra som går under olika namn t.ex dragförbättrare, Aspirotor, Aspirator, Aspiromatic (Se bild). Det är en snurra som monteras på toppen av skorstenen och som förbättrar ventilation och drag. Det behövs ingen elanslutning utan den utnyttjar vindkraften. Snurran förhindrar också nedfall av rök och hindrar regn från att komma in i skorstenen. Läs mer om skorstensnurran här!
Vi har nu också med en ny metod lyckats att förhindra att det ryker in i öppna spisar genom att göra anpassade förändringar i konstruktionen av den öppna spisen med mycket goda resultat.
Läs mer: eldstäder
 
 

Reparera trasig skorsten

Varför faller putsen av från skorstenen?

En orsak att skorstenen vittrar sönder är att man eldar eller har eldat med olja eller gas i pannan. Varje liter olja som eldas så måste en liter vattenånga slussas ut ur skorstenen.Om inte vattenångan håller minst 70 grader ( effektiva brännare är skurken till kondens) så kondenseras den innan den kommit ur skorstenen. Vattenångan innehåller svaveldioxid, SO2, som äter upp kalken ur bindemedlet i bruket och kvar blir sand. Resultatet är att fogarna släpper samt man får skiljetungsfel eller i värsta fall kanalras och en kollapsad skorsten. En skorsten som är skadad på det sättet måste delvis muras om och ges ny puts. Skorstenskanalerna måste också tätas om skorstenen skall användas för eldning.
En ytterligare orsak är att fukt från kondens vid regn och snö sugs upp av skorstenens material . Sönderfrysning av skorstenen övre delar är inte ovanligt för oskyddade skorstenar. I så fall hjälper det att montera ett skorstensskydd.
En skorsten går många gånger att rädda genom att delvis mura samt fylla igen frostsprängda delar. Efter det näta och slätputsa hela skorstenen. Se Skorstensmurning

Tätning av skorsten

Otät skorsten - Vad menas med att skorstenen läcker?

Att en skorsten är otät betyder att det läcker rökgaser mellan kanalerna i skorstenen eller ut från skorstenens väggar. Läckage konstateras oftast när en provtryckning av skorstenskanalen görs, men kan också upptäckas då man ser rök komma ut på andra ställen än frän skorstenstoppen. Känner man röklukt i rum eller platser som angränsar till där eldsstaden är , kan det också tyda på läckage. Läckage är farligt då det kan utgöra brandfara men också att rökgaser är giftiga att andas in. Vid en besiktning underkänns en läckande skorsten och i så fall måste den repareras.

Hur går det till vid tätning av skorstenskanaler?

Arbetet görs på taket och vid berörd skorsten men vi behöver också tillgång till eldstaden i lägenheten. Vi använder två olika metoder. Glidgjutning då vi tätar kanalen innifrån med keramisk massa samt installation av insatsrör- då en flexibel rostfri slang sätts in i kanalen. Läs mer: Skorstenstätning

Blir det smusigt i lägenheten?

Vi försöker alltid göra ett så rent ingrepp som möjligt genom täckning av ömtliga ytor, som golv och väggar i anslutning till eldstaden. Vi ber också kunden om att ta bort saker som finns på och i närheten av eldstaden. Vid håltagning vid eldstad underlättar det för oss om kunden täcker över möbler i rummet med t.ex. lakan för att undvika att damm lägger sig på dessa. Grovstädning efter arbetet görs alltid av våra hantverkare.
 

Hur lång tid tar det?

Glidgjutning av en kanal tar ett par timmar medan installation av insatsrör kan ta något längre tid beroende på kanalens skick och för eventuell håltagning vid eldstaden för ingjutning av bottenkona mm.
 

Vad kostar det att renovera skorstenen?

 
Priset på en tätning av en skorstenskanal beror bl.a. på vilken metod som används samt på kanalens längd och kanal-area. Oftast anges kostnaden som ett pris per meter skorstenskanal. Vi ger också en kostnadsfri offert på plats och filmar även kanalerna utan kostnad vid behov. I samråd med kunden görs en offert som godkänns av båda parter innan arbetets påbörjande. Vi har fast prissättning med prissättningstak. Passa på att utnyttja våra kampanjpriser på skorstenstätning.
 

Måste jag själv låta besiktiga arbetet efter att ni varit här?

Nej. Det behövs inte. Vi besiktigar tätningen efter utfört arbete. Endast om det varit ett eldningsförbud för eldstaden eller om ett särskilt föreläggande utfärdats för rökkanalen, så måste sotaren göra en slutbesiktining.
 
 

Skorstensskydd/Skorstenshuv

Är det bra att sätta dit en huv på skorstenen?


En bidragande orsak till att skorsten vittrar sönder är att fukt från kondens vid regn och snö sugs upp av skorstenens material . Sönderfrysning av skorstenen övre delar är inte ovanligt för oskyddade skorstenar. En fuktig skorsten är också en grogrund för mögel och kan försämra inomhusklimatet. I så fall hjälper det att montera ett skorstensskydd (skorstenshuv). Det finns olika modeller av skorstensskydd t.ex Omegahuv men också olika typer av skorstenshattar, vindflöjlar eller dragförbättrare om skyddar enstaka skorstenskanaler och samtidigt förbättrar draget. Läs om skorstenssnurror här!
Vi tillverkar och installerar rätt typ av huv anpassad till skorstenen. Dessa är öppningsbara och gör skorstenskanalerna tillgängliga för sotning.
Läs mer om skorstenshuvar på Laga skorsten

Taksäkerhet

Sotaren som skulle göra brandskyddskontroll i vår fastighet gick inte upp på taket för huset hade inte rätt takskydd. Vad menas med det och är det något ni kan hjälpa till med?


Det är av arbetsmiljöskäl som huset måste ha godkänd taksäkerhet och reglerna har skäpts av arbetsmiljöverket. Blir inte huset godkänt i brandskyddsinspektionen får man inte elda i eldstäderna. Därför är det viktigt och ett krav att huset har de anordningar på taket som krävs, bl.a glidskydd och bärläktstege/takstege. Vi hjälper till att se till att våra kunder får rätt materiel och godkänd installation av alla typer av takskydd. Krav på skydd mot fall finns i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 8:2. Läs mer i Taksäkerhet

ELDSTÄDER

Eldningsförbud

Sotaren godkände inte vår öppna spis. I sotarprotokollet står det att "rökkanalen är otät mellan skiljeväggar". Vad gör man då?

Otät mellan skiljeväggar betyder att det läcker rökgaser mellan kanaler i skorstenen. Det är farligt då giftig rök kan komma in i ventilationskanaler eller ut från skorstenen in i rum där människor vistas. Det är också en brandfara. Vi tätar alla slags kanaler. Tätning av rökkanaler kan göras genom ytbehandling med keramisk massa. Den påförs innifrån genom sk. glidgjutning och då tätas alla otäta fogar. En annan metod är att montera en syrafast rostfri slang, sk. insatsrör, i ett slutet system från eldstaden upp genom skorstenskanalen. Läs mer: Skorstenstätning.

Provtryckning

Hur går provtryckning till?

Provtryckning eller täthetsprovning innebär att man undersöker hur pass tät eldstaden och skorstenskanalen som provas är. Det går till så att en tekniker täcker skorstensöppningen uppe på taket medan en annan tekniker - inne i huset - tänder en rökgaspatron eller på annat sätt fyller skorstenen med rök. Vid det övertryck som bildas undersöker man hela murstocken noga, dels genom att se om rök läcker ut vid t ex bjälklagsskiftningar, dels om man kan känna rökos utmed skorstenen. Man undersöker också att de olika kanalerna inte läcker sinsemellan. Om någon kanal i skorstenen släpper ut rök görs en bedömning vilka åtgärder som skall vidtagas,
Läs mer: sotning

Trasiga stenar i öppen spis

Eldstaden i vår öppna spis har många trasiga stenar och dåliga fogar. Går det att reparera?

Ett vanligt problem i öppna spisar är dåliga fogar, sprickor och trasiga stenar. Det beror oftast på normalt slitage efter eldning men i äldre spisar har bruket med vilket stenarna är uppmurade förlorat sin hållfasthet och har resulterat i kollaps av de murade stenarna. Det föreligger då en stor risk att trossbotten kan antändas av gnistor eller orskaka annan allvarlig skada. Den vanligaste åtgården vi gör är då att mura om eldstaden med eldfasta stenar och eldfast bruk.
Läs mer och se bilder i eldstäder

 

Spjäll

Hur reparerar man eller byter ut ett trasigt spjäll?

Om spjället har fastnat eller gått sönder så är det oftast på grund av att det ligger murbruk, tegel eller annat som hindrar spjällets funktion. Spjället kan också ha blivit slitet så att man måste byta ut det. Då måste det göras ett arbetshål ovan spjäll så att man kommer åt att ta ut det och installera ett nytt. Det tar ca 3-5 timmar att göra och efter det så är det i full funktion efter ett dygn.
 
 
 

Installera braskamin, kassetter eller spisinsatser

Vi skulle vilja installera en braskamin i vår nya bostadsrätt. Får man det?

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, spisinsats, öppen spis, etc.) och /eller skorsten/rökanal, ska du göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret (Stockholms stad). Vi kan ombesörja anmälan till stadsbyggnadskontoret för kundens räkning.
Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Styrelsen i bostadsrättsföreningen skall också kontaktas. Bor ni i ett äldre flerfamiljshus är chansen stor att det redan finns skorstenar ,trots att många kakelugnar och öppna spisar revs på 1960-talet. Rökkanlerna har i vissa fall tagits i anspråk för ventilation eller kabeldragningar. Vi hjälper till att lokalisera, inspektera och provtrycka samt täta gamla skorstenskanaler och installerar alla typer av eldstäder samt bygger öppna spisar. Vi hjälper även till med kontakt med bostadsrättsföreningen vid behov samt ser till att arbetet blir inspekterat och godkänt av sotare. Tänk på att braskaminer ska vara CE-märkta i klass 1. Montering ska utföras enligt Boverkets byggregler och kaminen får inte användas förrän sotaren har godkänt monteringen. Gamla kaminer som är godkända i CE-klass 2 inte längre får användas. De uppfyller inte normerna när det gäller ren förbränning.
Läs mer: eldstäder

 

Mura öppen spis

Min rökkanal är 120 mm. Räcker det för att mura upp en öppen spis?

Nej minst 150 mm kanal diameter krävs. Men om du installerar en braskasset i öppna spisen så går det alldeles utmärkt med 120 mm.

Om jag vill ha en eldstad uppmurad från en bild kan ni hjälpa mig då?

Vi samarbetar med kunden och förstår vikten av att kunna vara lyhörda för kundens önskemål. Viktigt är dock att ha i åtanke att det finns vissa begränsningar då vi följer de angivna riktlinjerna och regelverk som har med brandskyddet att göra. Läs mer här: Eldstäder

Lokalisering av skorstenskanaler

I vår fastighet finns över 15 lägenheter och 6 olika skorstenar på taket. Kan ni hjälpa till med att visa till vilken skorsten de olika lägenheternas rök- och ventilationskanaler går?

Vi utför på uppdrag av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en kartläggning av samtliga rök- och ventilationskanaler. Vid behov görs även en funktionskontroll med provtryckning för att upptäcka läckage eller andra skador på kanalerna. Läs mer om kartering

Vi tror att det har funnits en kakelugn i vår lägenhet förut. Är det möjligt att sätta dit en kakelugn igen?

Om rummet har haft en kakelugn tidigare är det inte omöjligt att sätta dit en kakelugn eller annan eldstad igen. Avgörande är om golvet har tillräcklig bärighet (inte modifierats) och att det finns en ledig skorstenskanal. Vi hjälper till med besikting och lokalisering av skorstenskanalen. Tyvärr är det ofta så att vissa skorstenskanaler tagits ibruk för ventilation eller att kanalerna är utdömda (i dåligt skick, otätheter mm). Vi hjälper till att lokalisera en ledig kanal och att göra den brukbara igen genom att täta den samt att installera vald godkänd eldstad.

Ventilationskanaler

Vi skall bygga om vårt badrum och behöver installera en frånluftsfläkt. Kan vi ansluta den till en befintlig kanal i skorstenen som tidigare använts till något annat?

Vi hjälper till att lokalisera samtliga kanaler i en skorsten och kan lösa problem med att hitta lämplig kanal för ventilation. Oftast måste kanalen tätas med slang för att garantera att ej läckage finns från angränsande rökkanaler. I flerfamiljshus måste även kontroll med grannlägenheter göras för att vara säker på att inte någon annans kanal tas i anspråk. Läs mer om ventilation.

 

 

KAKELUGNAR

Renovera Kakelugn

Min kakelugn läcker - kan ni åtgärda det?

Att en kakelugn läcker kan ha olika orsaker. Vi proveldar kakelugnen för att se var den är otät. I vissa fall finns läckaget vid anslutningen till skorstenskanalen och då åtgärdar vi detta genom tätning med lerbruk vid anslutningsstosen. Läckage i eldstaden eller lösa tegelstenar i denna repareras också ganska enkelt. Är kakelugnen otät på baksidan är det oftast ett mer omfattande arbete där kakelugnen ibland måste sättas om.
 
 
 
 

Vi har en gammal, mycket fin kakelugn med vackra ornament. Tyvärr har den fått eldningsförbud. Skadas kakelugnen då ni åtgärdar felet?

Eldningsförbudet kan bero på att kakelugnes rökkanal är otät. Vi tätar otäta skorstenskanaler med olika metoder. Oftast innebär det endast ett skonsamt ingrepp i kakelugnes topp. Beror eldningsförbudet på att kakelugnen är trasig så har
Stockholms skorstensrenovering SSR
erfarna kakelugnsmakare som varsamt åtgärdar fel och reparerar alla typer av kakelugnar. Vi ser också till att kakelugnen är fin och funktionsduglig efter ingrepp genom att täta sprickor och fogar mellan kaklen samt sotning av rökkanalerna. Vi reparerar eventuellt skadade delar i kronan och sätter fast lösa delar. I det fall orginaldelar som innerluckor eller yttre mässingsluckor eller andra detaljer saknas eller är skadade så ordnar vi detta också.
 

Kakelugnen i vår bostadsrätt är plomberad. Vad innebär det??

Att kakelugnen är plomberad betyder att förbindelsen mellan förbränningsrummet och rökkanalen är förbyggt, oftast genom att tegelstenar murats för. Det går således inte att elda i kakelugnen. Det finns en eller flera orsaker till att denna åtgärd gjorts. Vanligast är att rökkanalen är otät eller att kakelugnen läcker. Finns inget besiktningsprotokoll kan en sotare eller annan sakkunnig ta bort plomberingen och göra en besikting av kakelugnens och skorstenskanalens skick. Då får man också förslag på vad som måste göras för att få kakelugnen i eldningsbart skick igen. Oftast räcker det med en tätning av skorstenskanalen men i värsta fall kan rökkanalen ha tagits i anspråk till annat ändamål t.ex ventilation. Så här kan det se ut när kakelugnen är plomberad.
 

Vår kakelugn ryker in då vi eldar i den. Vad beror det på?

En vanlig orsak till att en kakelugn ryker in är att den är dåligt sotad. Sotning av kakelugnen kan ni göra själva genom att avlägsna sot och aska från sidokanalerna.
Det görs enkelt från sotluckorna på varje sida av kakelugnen.
Från den övre sotluckan, i mitten ovanför spjället , kan rensning av aska och sot från skorstenskanalen göras. Ytterligare en orsak kan vara att hinder finns i skorstenskanalen. Ett sådant fel upptäcks endast genom besiktning av kanalen, lämpligast med videokamera. Det kan t.ex. vara ett fågelbo eller tegel från kanalvägg som rasat ner och täpper till.
En annan vanlig orsak till att kakelugnen ryker in är att eldstaden inte får tillräckligt med tilluft och att skorstenskanlen är kall. Pröva att elda först med tidningspapper för att värma kanalen och att också öppna ett fönster för att få bättre tilluft.

 

Vår kakelugn har några kakel som har spruckit och det verkar som fogen har släppt mellan kaklen. Är det farligt att elda då?

Man bör vara uppmärksam på att kakelugnen inte läcker rök på utsidan. I de allra flesta fall är det inte farligt med dåliga fogar , men man bör alltid låta provtrycka en äldre kakelugn för att se att den och rökkanalen är tät. Att fogarna är trasiga är en vanlig skada på kakelugnar. Även att kakel får sprickor och glasyrskador. Det är naturligt att fogen mellan kaklen släpper efter mycket eldande då kakelugnens delar rör sig vid upphettning och avsvalning. Det är inget allvarligt fel och är lätt att åtgärda. Att laga glasyrsprickor kan vara mer komplicerat men inte omöjligt för en kunnig person. Stockholms skorstensrenovering SSR har den erfarenhet som krävs för att foga kakelugn och laga glasyrskador. Vid all reparation av kakelugnar eller vid kakelugnsrenovering ingår en total översyn av kakelugnens funktion och utseende.
Se också: kakelugnar
 
 

TAKOMLÄGGNING

Lägga om ett tak

Hur lång tid tar det att renovera ett tak?

Beror på takets storlek men också på väder och vind. I normala fall ca en vecka på ett tak som är ca 180kvm inkl. plåt detaljer.
 

Om råsponten är rutten vad gör vi då?

Vi byter ut råspont kostnadsfritt upp till 5% . Om det visar sig behövas mer så tillämpar vi timpenning samt materialkostnad.
 

Vad behöver vi tänka på inför ett takarbete?

Se till att vi har fritt utrymme för att placera ut en container. Ta bort hindrande objekt runt fastigheten. Vi behöver också tillgång till en elkontakt och vatten.
 

Blir det mycket smuts och stökigt när ni lägger ett tak?

Ja. Under taket finns det mycket löv, gamla fågelbon och eventuellt ruttet virke etc.
Vi sopar upp det vi kan på taket och lägger i sopsäckar. Gammalt virke läggs i vår container. Vi avstädar givetvis arbetsplatsen dagligen och efter avslutat arbete.

 

Om det visar sig att taket är i sämre skick än vi trott , såsom ruttna takstolar eller något annat oförutsett som inte fanns upptagen på offerten- vad händer då?

Vi går igenom det tillsammans och hittar en lösning som passar er. Vi åtgärdar allt som kan uppkomma . Vi fakturerar endast antal extratimmar och materialkostnad för det oförutsedda problemet.

 

Vad använder ni för material?

Vi använder endast typgodkända material från Svenska underleverantörer och bygg- varumarknader. Allt material vi använder är SIS typgodkänt.

Vilka takpannor ska jag ha?

Vi tillhandahåller alla kända betong- och lertegelpannor- även laserade lertegel.

Om jag vill få extra arbeten gjorda vad kostar det?

Vi går igenom vad ni vill få gjort t.ex ett nytt komplett regnvattensystem. Vi räknar ut materialåtgången på plats inkl. arbetstid och ger er ett pris på plats med en skriftlig offert. Viktigt är att vara tydlig i era önskemål samt att allt extra arbete måste vara godkänt skriftligt och undertecknat av båda parter.

Om vi inte är nöjda då?

Ja, ibland så händer även det. Hur vi än försöker vårt bästa så kan det ju hända oförutsedda saker. Självklart gör vi vårt bästa för att sånt inte skall hända och vi kan rätta till det. Kunden kan också vara missnöjd över vissa detaljer på taket.
Vi är lyhörda för kundens önskemål, men ibland så är själva grundarbetena på taken inte de bästa. Här ett par exempel. Kunden tycker att nocken inte ser rak ut och att den är vågig. Tyvärr så är det så att takstolarna inte alltid är i våg ( tänk även på att råsponten ligger ovanpå takstolarna så det är ett fel som vi inte kan rå på). Under årens lopp så kan fastigheten ha satt sig och det kan i bland vara så stor skillnad som upp emot 10 cm från ena nocksidan till den andra. Men vi tar sådana saker i beaktning när vi läktar och försöker med all vårt kunnande att få allt inom ramen för aceptans. Samma sak gäller med burspråk, stosar, takfönster etc. Det kan ibland vara problem med att få takpannor att bete sig som trolldeg som kan formas, :-) Vi använder då ett material till dessa övergångar som heter Wakaflex - ett material som formar sig efter anslutningar och takpannor i takets färg.

Takvård

Tvättar ni gamla tak?

Vi på Stockholms skorstensrenovering SSR får många förfrågningar om taktvätt. Vi spolar inte av takpannor med vatten , ej heller gör vi diverse ytbehandlingar på gamla takpannor. Det vi gör är att vi kostnadsfritt besiktigar taket med fotodokumentation så att kunden i fråga får ett bra underlag för att kunna bestämma en åtgärdsplan. Det låter som ett enkelt och billigt alternativ att få ett nytt tak genom att tvätta det. Men tyvärr så finns det inga genvägar då problemet inte sitter på utsidan utan under takpannorna. Ett gammalt tak av betongtegel suger vatten och vattnet i sin tur rinner ner i undertak och gör så att råsponten ruttnar och pappen möglar. Det finns inga genvägar till ett friskt tak.

 

 

 

BYGGNADSVÅRD

Rådgivning

Kan ni hjälpa till med råd om hur vi skall renovera vårt hus tidsenligt?

Ja. Vi ger råd om hur ni varsamt kan renovera ert hus så det passar med den tid huset byggdes. Vi ger också råd om vilket material som är lämpligt och vi kan genom våra samarbetspartners leverera tidstypiska kvalitetsprodukter.
 

Behöver jag betala för rådgivning eller då ni kommer på besök för att titta?

Nej. Vi ger kostnadsfri rådgivning per telefon eller email. Vi gör även kostnadsfri inspektion på plats vid behov.

 

Spiselkrans

Jag letar efter en front till min öppna spis eller kallas det för spisdekoration?

Det du söker är en spiselkrans. Vi säljer och monterar spiselkransar och andra tillbehör till öppna spisar och kaminer. Se vår sida om byggnadsvård.

 

ALLMÄNNA FRÅGOR

Betalning

Om inte kanalen går att täta...behöver jag betala då?

Nej. I det fall där det enligt oss är omöjligt att täta en kanal på grund av ett massivt kanalras (t.ex. tegelstenar blockerar kanalen) som finns tidigare eller som uppkommit under tätningsförsöket. Om kunden betalar extra för att reparera kanalraset så fortsätter vi tills kanalen är tät och godkänd. Om kunden väljer att inte gå vidare med extrautgiften så stoppar vi där utan kostnad för kunden. Men kanalen kommer att tas ur bruk genom att man pluggar kanalen nere och uppe.
 

Vad kostar det och hur betalar man?

I samråd med kunden görs en offert som godkänns av båda parter innan arbetets påbörjande. Vi har fast prissättning med prissättningstak. Efter arbetets slutförande och när arbetet godkänts skall betalning ske omgående genom sedvanlig faktura. Kredit prövning kan komma att tillämpas för vår säkerhet.

Behöver jag betala för rådgivning eller då ni kommer på besök för att titta?

Nej. Vi ger kostnadsfri rådgivning per telefon eller email. Vi gör även kostnadsfri inspektion på plats vid behov.

Rotavdrag

Rotavdrag ges med 30 % av arbetskostnaden. Summan dras direkt av på fakturan.
Särskilda regler gäller för bostadsrätter.
Du kan bara få rotavdrag för arbeten som utförs inne i din bostadsrättslägenhet t.ex arbetskostnaden med att installera eller renovera kamin eller kakelugn. Inte för tätning av skorstenskanal i bostadsrätt.
Villkor för att få rotavdrag (Skatteverket)

 

 

 

 

 

Garanti och försäkring

Ger ni garanti på ert arbete?

Den garanti vi ger står alltid angivet på fakturan och varierar beroende på typ av arbete, t.ex 3 - 10 års garanti på arbete och material. Vid installation av kasett i öppen spis gäller kasetttillverkarens garanti.

Om olyckan är framme och ni orsakar skada - har ni någon försäkring?

Vi har en företagsförsäkring i Länsförsäkringar som bl.a. har skydd mot skador, olyckor, skadeståndskrav. Ansvarsförsäkringen gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar och ger för en person- eller sakskada ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Referenser

Har ni referenser?

Ja, vi lämnar ut adress och telefonnummer på förfrågan. Men vi namnger inte tidigare kunder offentligt , då vi värnar om och är konfidentiella mot dem. Vi har en referenslista där vi angett särskilt viktiga arbeten vi tidigare gjort och där nyligen avslutade projekt beskrivs.

Dokumentation

Har ni bilder och beskrivningar från arbeten ni gjort?

Ja, vi har valt att lägga ut bilder och beskrivningar från olika jobb på vår Facebooksida.
Vi försöker att regelbundet uppdatera innehållet där med dokumentation av olika typer av arbeten vi gjort.