Stockholms skorstensrenovering SSR

Taksäkerhet

Stockholms skorstensrenovering SSR installerar alla typer av godkända takskydd. Skärpta lagregler gällande säkerhet vid takarbete för att förebygga fallolyckor innebär att sotaren kan vägra att gå upp på taket för att sota eller besiktiga skorstenen. Det som krävs för att taksäkerheten ska vara godkänd, är flera delar. 

Glidskydd

Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan ofta inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.

Det är i övergången mellan markstege och takstege de flesta fallolyckorna sker.

Utvändig eller invändig uppgång 

När fasadhöjden från marken till takfoten är mindre än 4 meter kan man ha en utvändig uppgång.

Är det mer än 4 meter bör det vara en fast förankrad fasadstege eller en invändig uppgång genom en taklucka.

Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten.

Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor/arbetsbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

Bärläktstege/takstege

Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

Befintliga takstegar måste vara vara fast monterade, med minst 4 infästningspunkter (upp- och nedtill) i bärande byggnadsdelar.

 Bärighet

Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.

Laghänvisning

Krav på skydd mot fall finns i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 8:2 och omfattar skydd mot att halka och snubbla samt fall från höjder som avser trappor och ramper, taksäkerhet, fönster, balkonger och andra öppningar i byggnader samt säkerhet på tak. 

Källa:  Södertörns brandförsvars säkerhetskrav. Skärpta krav före husägare vid sotning. Mälaröarnas Nyheter