Stockholms skorstensrenovering SSR

 

Sotning och brandskyddskontroll

Varje fastighet tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. De har ansvar för att sotningspliktiga objekt sotas och kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Takskyddsanordningar kontrolleras också. Innan eldstäder tas i bruk efter att ej använts på länge skall de besiktigas.

Besiktning

När man ska köpa ett hus är det viktigt att låta besiktiga och provtrycka eldstäder och skorstenar. I samband med sprängningsarbeten i närområdet är det viktigt att skorstenen kontrolleras. Vi provtrycker eldstäder för att upptäcka eventuella läckage, undersöker också skorstenens yttre för att se sprickor och undermåliga fogar. De inre rök- eller ventilationskanalerna besiktigas med hjälp av videokamera .
Se fler frågor om sotning, besiktning och brandskyddskontroll i Vanliga frågor!

Läs mer:

Sotning och brandskyddskontroll ( Brandskyddsföreningen)